Tim's opvoeding doe ik niet meer alleen Bekijk de film van moeder Carla
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

RECHT OP BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Jeugdbescherming Gelderland is verplicht om een dossier bij te houden. Hierin staan persoonsgegevens zoals namen, adresgegevens, BSN, geboortedata, informatie uit de gesprekken met de jeugdbeschermer en rapporten zoals het plan van aanpak. Jeugdbescherming Gelderland bewaart niet meer persoonsgegevens dan nodig en zet zich in om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Hier heeft u en uw kind recht op.

Recht op inzage en ontvangen van een kopie

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens (dossier) te ontvangen. Heeft u het gezag over uw kind, dan geldt dit recht ook ten aanzien van de gegevens van uw kind. Als uw kind 16 jaar of ouder is, moet uw kind u hier toestemming voor geven. Neem contact op met uw jeugdbeschermer als u gegevens in wilt zien of een afschrift wil ontvangen.

Recht op correctie van gegevens

Als u iets in het dossier wilt laten veranderen, kunt u contact opnemen met uw jeugdbeschermer. Wij mogen om verschillende redenen niet alle gegevens aanpassen. U kunt wel altijd vragen uw mening duidelijker in het dossier op te nemen.

Recht op toestemming en informatie bij uitwisselen met anderen

We mogen uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind niet zomaar aan andere mensen doorgeven. Meestal mogen we alleen persoonsgegevens uitwisselen na toestemming van u en/of van uw kind. Zonder toestemming mogen we bijvoorbeeld wel met andere hulpverleners die bij uw kind betrokken zijn en met de Raad voor de Kinderbescherming persoonsgegevens uitwisselen. We laten u dit dan altijd weten.

Wie van JbGld heeft toegang tot uw gegevens

Voor het uitvoeren van ondersteunende of administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het versturen van brieven of het invoegen van rapportages, hebben teamsecretaresses toegang tot de persoonsgegevens in het dossier van uw kind..

Bewaren van gegevens

Als uw kind geen hulp meer van ons krijgt, bewaren we het dossier nog minstens 20 jaar. Wij mogen het dossier pas vernietigen als uw kind het heeft gezien. Als dat niet het geval is, bewaren we het dossier nog 30 jaar na de 18e verjaardag van uw kind

Waar vindt u meer informatie?

De PrivacyApp Jeugd geeft antwoord op privacyvragen van ouders/verzorgers die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken hebben. Bekijk hier de PrivacyApp Jeugd.

Meer informatie kunt u vinden in de folder privacy, klachten en andere belangrijke informatie.
Ook in onze privacyverklaring vindt u meer informatie over uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens. In ons privacyreglement staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens en die van uw kind omgaan.

Recht op medezeggenschap
Recht om een klacht in te dienen
Recht op een vertrouwenspersoon