Onze werkwijze

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

We werken áltijd samen met anderen

Wij werken het liefst samen met het hele gezin. Daarnaast zijn er altijd andere mensen die willen dat het goed gaat met een kind. Familie, vrienden, buren, docenten, of bijvoorbeeld de voetbaltrainer. Deze mensen betrekken we waar mogelijk actief bij onze begeleiding. Zij staan dichtbij en blijven betrokken. Terwijl wij zodra het weer goed gaat loslaten. Ook werken we samen met andere hulpverleners en met de huisarts of de politie. Samen vormen we een stevig vangnet rondom een gezin. 

Onze werkwijze

Als wij bij een gezin betrokken raken, maken we direct een inschatting van de veiligheid van het kind. We gebruiken daarbij een risicotaxatie-instrument. Als er sprake is van acute onveiligheid bekijken we wat er nodig is om deze zo snel mogelijk op te heffen en leggen dat vast in een veiligheidsplan. Maar voor blijvend herstel van veiligheid is meer nodig. Daarvoor moeten we de oorzaken van de problemen achterhalen. Dat doen wij het liefst in nauwe samenwerking met het hele gezin.  

We investeren in contact door goed te luisteren en ons met respect zo goed mogelijk in te leven in de leefwereld van het gezin. Samen brengen we in kaart wat er goed gaat en waar we aan gaan werken. Ook analyseren we welke patronen er in gedrag en onderlinge relaties zijn in een gezin, en waar deze vandaan komen. Dat kunnen omstandigheden in een gezin zijn die grote impact hebben op het veilig opgroeien van kinderen, maar ook nare ervaringen van ouders in hun eigen jeugd. Soms gaat dit nog generaties verder terug. Deze patronen willen we doorbreken.  

Vervolgens maken we zoveel mogelijk samen met het gezin, netwerk en andere betrokken hulpverleners een veranderplan om de situatie te verbeteren en de veiligheid van het kind blijvend te herstellen. Meestal is daarbij aanvullende professionele hulp nodig. Bijvoorbeeld verslavingszorg of psychische hulp. Wij regelen dat die hulp er komt, maar voeren deze niet zelf uit.
De meeste kinderen blijven gewoon thuis wonen. Maar soms is het in het belang van het kind nodig dat het tijdelijk ergens anders heen gaat. Het liefst naar familie, vrienden of andere bekenden. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat specialistische hulp nodig is, kan een kind in een pleeggezin of leefgroep worden geplaatst. We proberen dit zo kort mogelijk te laten duren.   

Samen met alle betrokkenen monitoren we de uitvoering van het plan. We versterken wat goed gaat en sturen bij waar nodig. Als de veiligheid van het kind voldoende is hersteld bekijken we samen hoe we ervoor zorgen dat dit zo blijft en maken daarvoor een ‘borgingsplan’. Vaak is het wenselijk dat er hulpverlening bij het gezin betrokken blijft, bijvoorbeeld vanuit het wijkteam. Wij zorgen dan voor een goede overdracht en laten daarna los.     

We werken zorgvuldig en leggen uit wat we doen 

Wij vinden het belangrijk te werken binnen vastgestelde kwaliteitsnormen, zowel voor gezinnen als voor onszelf, en zijn dat ook verplicht. Zo zijn onze jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders SKJ geregistreerd, en gelden er in onze begeleiding termijnen, regels en wetten. Minstens zo belangrijk vinden we het om duidelijk en navolgbaar te zijn over wat we doen en waarom. Belangrijke keuzes nemen we daarbij altijd in overleg met het gezin, met collega’s, een gedragsdeskundige en de teamleider. We wegen opties zorgvuldig af en zoeken naar de best passende oplossing voor het kind en het gezin. We lichten onze keuzes toe en leggen dit vast in ons registratiesysteem. Het gezin, de jeugdbeschermer en andere direct betrokkenen in onze organisatie kunnen dit inzien.

Om onze kwaliteit te bewaken controleert een onafhankelijk Keurmerkinstituut geregeld of wij voldoen aan de kwaliteitseisen. Aantoonbaar uit kunnen leggen wat we waarom doen vormt hierin een belangrijke toets.