De veiligheid van Tim staat altijd voorop Bekijk de film van hulpverlener Jan
Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Training afgestemd op uw vraag

Onze expertise delen wij graag met u. Hieronder vindt u onze trainingen. Heeft u specifieke wensen of wilt een training die u hier niet terugvindt? Wij horen het graag. In overleg met u zorgen wij voor een passend aanbod.

Meer informatie en aanmelden
Klik op een training voor meer informatie en aanmelden of om uw wensen door te geven. U komt dan op de site van ‘Jeugdzorg leert’, een samenwerkingsverband van een aantal gecertificeerde instellingen. U kunt ons ook mailen via expertisecentrum@jbgld.nl of bellen via 088-7121939.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroepsregister voor Jeugdzorgwerkers. Het CEDEO certificaat wordt toegekend op basis van een audit onder in- en externe klanten. Met een score van 97,3% blijkt onze klantwaardering zeer hoog. Zij waarderen vooral de kwaliteit van de trainers, prijs-kwaliteitverhouding, organisatie/coördinatie, bereikbaarheid en de manier waarop we inspelen op de behoefte van klanten en maatwerk leveren.

CRKBO
Het Expertisecentrum is geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat er geen BTW van toepassing is.

Onze trainingen

RISICOTAXATIE IN DE JEUGDZORG

Training Risicotaxatie in de jeugdzorg
Doel van de training is deelnemers kennis aan te reiken en vaardigheden te laten ontwikkelen ten aanzien van risicotaxatie veiligheid jeugdigen.

Training Risicotaxatie in de jeugdzorg (incl. gespreksvoering)
Doel van de training is deelnemers kennis aan te reiken en vaardigheden te laten ontwikkelen ten aanzien van risicotaxatie veiligheid jeugdigen. In de tweede helft van deze training wordt er geoefend, met inzet van een trainingsacteur.

JEUGDBESCHERMING

Training Beroepscode & Introductie Tuchtrecht
Als jeugdzorgwerker leert u de beroepscode en de richtlijnen in uw dagelijkse handelen vorm te geven.

Training Beroepsethiek module 2
Deze training biedt een verdieping op de Beroepscode en deelnemers leren hoe zij deze ethische dilemma’s samen kunnen bespreken.

Training Jeugdbescherming, juridisch en methodische scholing
Deze training gaat over uw taken, plichten en bevoegdheden als jeugdbeschermer. Centraal staat de Delta-methode. Aan de orde komen oplossingsgericht werken, veiligheid/risicomanagement, LVB, scheiding en omgang en psychiatrie (ouder-kind).

Training voogdij
De Methode Voogdij gaat over het opbouwen van een stabiele, duurzame opvoedingssituatie, die zo gewoon mogelijk is als nieuw perspectief voor het kind. Als jeugdzorgwerker leert u uw begeleiding hier vanuit de zes leefdomeinen op te richten.

SCHEIDING EN OMGANG

Training Complexe scheidingen
U krijgt handvatten om als jeugdzorgwerker met deze problematiek om te gaan. Speerpunt is het oefenen van praktische (gespreks)vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor psycho-educatie en het juridisch kader. Meer weten? Bekijk hier de video over deze training.

SEKSUEEL MISBRUIK EN KINDERMISHANDELING

Werken met het vlaggensysteem
Als jeugdzorgwerker leert u  seksueel gedrag van kinderen te duiden en het gesprek erover aan te gaan met kinderen, ouders en andere professionals.

Training Kindermishandeling, module 1: signaleren (1 dagdeel)
U leert als jeugdzorgwerker kindermishandeling beter te signaleren, door verdieping van uw kennis over kindermishandeling en het inzetten van tools.

Training Kindermishandeling, module 2: gespreksvoering (1 dagdeel)
In deze module oefent u uw gespreksvaardigheid met inzet van een acteur. Thema’s zijn het bespreekbaar maken van kindermishandeling, veiligheid en doorvragen, confronteren en motiveren.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Training Begeleiden Leerprocessen
Deze training geeft u als begeleider, bijvoorbeeld als mentor of als stagebegeleider, praktische kennis over didactiek en didactische vaardigheden.

Supervisie, (team)coaching en intervisie
Supervisie, intervisie en (team)coaching zijn drie vormen van leerbegeleiding die u als (jeugd)professional kunnen ondersteunen in uw ontwikkeling. In aanvulling op de genoemde begeleidingsvormen is het mogelijk de DISC Persoonlijkheidsanalyse in te zetten.

JURIDISCHE TRAININGEN

Training ‘Optreden ter zitting’
In deze training leert u bij de uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel uw standpunt over het belang van het kind adequaat te verwoorden ter zitting bij de kinderrechter.

Training strafrecht JR (inclusief ‘Optreden ter zitting’)
Deze training legt een basis voor uw juridische kennis bij het uitvoeren van een jeugdreclasseringsmaatregel. U leert deze ook toe te passen in de praktijk op de rechtbank.

Training informatiebeveiligen en datalekken
Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd en is er een meldpilicht voor datalekken. Ook is de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgebreid. In deze training krijgt u informatie en en handvatten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

JEUGDRECLASSERING

Training Jeugdreclassering voor gedragsdeskundigen
Als gedragsdeskundige krijgt u kennis over het werkproces van de jeugdreclassering, besluitvormingsprocessen, het landelijk Instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ), het ontstaan van crimineel gedrag bij kinderen en hoe hierin te interveniëren.

Training Jeugdreclassering (methodische training)
Aan de hand van praktijkopdrachten leert u als jeugdzorgwerker de landelijk ontwikkelde methode ‘De jongere aanspreken’ in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Training Forza/schoolverzuim
De training Forza Schoolverzuim biedt u als jeugdzorgwerker handvatten voor een specifieke aanpak van schoolverzuim.

Training LIJ
U leert wat het doel is van het keteninstrument LIJ en welke bijdrage u daaraan levert. U leert ook de opdracht van de jeugdreclassering daarin centraal te stellen en efficiënt met het systeem LIJ te werken.

Training ITB Criem
In deze training leert u als jeugdzorgwerker de CRIEM-aanpak (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) uit te voeren.

Training ITB Harde Kern Aanpak
In deze training leert u als jeugdzorgwerker de Harde Kern Aanpak uit te voeren, een methodiek gericht op jongeren die regelmatig ernstige delicten plegen.

INTERCULTUREEL WERKEN

Eer of geen eer
Deze training helpt u bij huiselijk geweld in te schatten of de ‘eer’ van een familie of groep hiermee samenhangt. Ook krijgt u handreikingen voor uw handelen hierin.

Interculturele communicatie in de praktijk en interculturele sensitiviteit
In deze training leert u barrières in de communicatie met de ‘vreemde ander’ te slechten. Naast communicatievaardigheden, leert u zich bewust te zijn van uw eigen vanzelfsprekendheden en hoe daarmee om te gaan in contact met een andere cultuur.

Beschermjassen
in deze training leert u te wisselen tussen uw perspectief en dat van de ‘vreemde ander’. U kunt ingrediënten van Beschermjassen integreren in het oplossingsgericht werken.