ANBI

ANBI

ANBI JEUGDBESCHERMING GELDERLAND

Naam van de instelling
Jeugdbescherming Gelderland

RSIN/fiscaal nummer
802611266

Contactgegevens
Delta 1 B
6825 ML ARNHEM
T 088 712 12 12
contact@jbgld.nl
www.jbgld.nl

De doelstelling
De stichting stelt zich ten doel: Het, voor zover de stichting een certificaat of voorlopig certificaat bezit, als gecertificeerde instelling, als bedoeld in de jeugdwet, uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen en/ of jeugdreclassering (art. 2, lid 1, van de statuten).

Het beleidsplan
Het beleid van de stichting is vastgelegd in het strategisch plan en volgens de jaarsystematiek wordt dit gemonitord en bijgesteld. Klik hier voor het jaarverslag 2017

De bestuurssamenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit 1 voorzitter en 4 leden. Gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode. De dagelijkse leiding valt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, de heer A. Lelieveld.

Raad van Toezicht 2019
De heer drs. W. van der Schoor (voorzitter)
De heer dr. J.A. Jurriëns
De heer H.C.J. Janssen RA
Mevrouw P. van Belle
De heer dr. A. Maussart

Het beloningsbeleid
De medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland vallen onder de cao Jeugdzorg met een eigen functiematrix met bijbehorende salaristabellen.
De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding conform WNT (Wet Normering Topinkomens). Klik hier voor de jaarrekening 2017