Missie en visie

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Missie en Visie

Jeugdbescherming Gelderland richt zich op het beschermen van jeugdigen die opgroeien in situaties waarin sprake is van een ernstige bedreiging van hun ontwikkeling terwijl hulpverlening zonder aandringen of interventies van buitenaf niet voldoende tot stand komt of tot onvoldoende resultaat leidt.

Wij werken daarbij vanuit de opvatting dat het beschermen van jeugdigen meer omvat dan alleen uitvoering geven aan maatregelen van jeugdbescherming of jeugdreclassering. Bescherming van jeugdigen betekent een continuüm van activiteiten dat begint bij situaties waarin aandringen nodig is, dat kan overgaan in niet-vrijblijvende zorg door de toepassing van wettelijke maatregelen en kan eindigen bij het – al dan niet tijdelijk – buiten gezag stellen van de ouders.
Doel bij de inzet van al deze varianten is zo veel mogelijk integraal te werken aan herstel van de zelfredzaamheid.

Bij de uitvoering van jeugdbescherming onderschrijft Jeugdbescherming Gelderland van harte het uitgangspunt dat zoveel mogelijk de eigen kracht van het gezin en haar omgeving versterkt wordt. Wij bieden hulpverlening die oplossingsgericht is en flexibel en die op maat wordt ingericht op basis van de behoefte van het gezin.

Wij werken vanuit de vijf rechten van het kind:

  1. Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige leefomgeving;
  2. Ieder kind heeft het recht op te groeien bij zijn ouder(s);
  3. Ieder kind heeft er recht op dat de affectieve band met zijn ouder(s) wordt erkend en kan worden onderhouden;
  4. Ieder kind heeft er recht op dat zijn ontwikkeling vanuit de samenleving wordt ondersteund en waar nodig beschermd;
  5. Ieder kind heeft recht op de zorg die het beste bij hem past.