Expertisecentrum

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Expertisecentrum

Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het begeleiden van gezinnen met complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze kennis en expertise delen wij graag met onze collega zorgprofessionals.

Heb jij als professional vragen over bijvoorbeeld complexe echtscheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim, neem dan contact met ons op. Soms is een consult voldoende. Voor meer verdieping kunnen wij je voorlichting of training geven.

Wij zijn bereikbaar per mail via expertisecentrum@jbgld.nl of telefonisch via 088 – 712 12 12.

Ons trainingsaanbod: Onze expertise afgestemd op jouw vraag

Bekijk ons actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Heb jij specifieke wensen over vorm of inhoud van een training, of zoek je een training die je hier niet terugvindt? Laat het ons weten. In overleg met jou zorgen wij voor een passend aanbod.

Meer informatie en aanmelden
Klik op een training voor meer informatie en aanmelden of om jouw wensen door te geven. Je komt dan op de site van ‘Jeugdzorg leert’, een samenwerkingsverband van een aantal gecertificeerde instellingen. Je kunt ons ook mailen via expertisecentrum@jbgld.nl.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroepsregister voor Jeugdzorgwerkers. Het CEDEO certificaat wordt toegekend op basis van een audit onder in- en externe klanten. Met een score van 97,3% blijkt onze klantwaardering zeer hoog. Zij waarderen vooral de kwaliteit van de trainers, prijs-kwaliteitverhouding, organisatie/coördinatie, bereikbaarheid en de manier waarop we inspelen op de behoefte van klanten en maatwerk leveren.

CRKBO
Het Expertisecentrum is geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat er geen BTW van toepassing is.

Onze trainingen

RISICOTAXATIE IN DE JEUGDZORG

Training Risicotaxatie in de jeugdzorg (incl. gespreksvoering)
Vraag jij je ook wel eens af hoe je kunt inschatten of een kind veilig is op de plek waar hij verblijft? Heb je wel eens dat onderbuikgevoel dat zegt dat het niet oké is? In deze training leer je risico’s in te schatten, onderbuikgevoelens concreet te maken en hierover in gesprek te gaan.

JEUGDBESCHERMING

Training Beroepsethiek
Met de beroepsregistratie, de beroepscode en het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers komt de professionele autonomie van de jeugdhulpverlener in een nieuw daglicht te staan. In deze training onderzoeken we de betekenis van deze professionele autonomie, de kansen die dit biedt en de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt.

Training Jeugdbescherming, juridisch en methodische scholing
De training Jeugdbescherming leert jou als jeugdbeschermer dat alle dagelijkse gebeurtenissen plaatsvinden binnen een juridische werkelijkheid. Je leert vanuit de juridische context methodisch en planmatig te werken. Deze training wordt in company en op maat ontwikkeld. Voor informatie kun je contact opnemen met expertisecentrum@jbgld.nl.

Training voogdij
Hoe creëer je een duurzame en stabiele opvoedingssituatie? Welke verantwoordelijkheden heb je als jeugdzorgwerker bij de uitvoering van de Voogdijmaatregel? Je leert het in deze training.

SCHEIDING EN OMGANG

Training Complexe scheidingen
Het aantal complexe scheidingen neemt de laatste jaren toe. Hoe ga je als jeugdwerker om met de verschillende problematieken? Tijdens deze training oefen je praktische (gespreks)vaardigheden. Je leert bij de verschillende fasen de juiste technieken toe te passen die de-escaleren tot doel hebben.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Training Begeleiden Leerprocessen
Welke stijl van leiderschap past het best bij jou? Hoe pas je jouw begeleiding aan op de voorkeursleerstijl van degene die jij begeleidt (coachee)? Dit doe je op basis van kennis en inzicht in de vier leerstijlen van KOLB. Je ontwikkelt een visie op jouw rol als coach.

JURIDISCHE TRAININGEN

Training ‘Optreden ter terechtzitting’
Hoe houd ik tijdens een zitting een goed betoog en hoe spreek ik de rechter aan? Wat zijn de etiquettes tijdens een zitting? Wie zijn er allemaal bij een zitting aanwezig en wat is ieders rol? Deze en nog heel veel andere vragen worden beantwoord tijdens deze training.

Juridische training strafrecht
Tijdens deze training leer je alle facetten van het strafrecht kennen. Niet alleen de verschillende fasen van het strafproces, maar ook welke ketenpartners betrokken zijn. Daarnaast krijg je antwoord op vragen als: Hoe lang mag een jongere vastzitten? Wat is je rol als jeugdzorgwerker op de verschillende soorten zittingen? Hoe houd je een goed betoog?

JEUGDRECLASSERING

Methode Jeugdreclassering: samen werken aan veiligheid
Met deze training leg je de basis voor het werk in de jeugdreclassering. Je leert wat bepaalde termen en beginselen inhouden (zoals desistance, oplossingsgericht werken, What Works-beginselen, risicomanagement en analysemodellen) en hoe je jeugdreclasseringmaatregelen uitvoert.

Training begeleiding schoolverzuim binnen vrijwillig kader
Wil jij je kennis over schoolverzuim vergroten? Wil jij een goede werkrelatie ontwikkelen en onderhouden met jongere en ouders? En wil je de beschermende verbinding leggen tussen school, jongere en ouders? Volg dan deze training.

Training begeleiding schoolverzuim binnen gedwongen kader
Wil je weten hoe je bij complexe schoolverzuimzaken optimaal kunt inspelen op empowerment van cliënten, professionals en andere betrokkenen? En hoe je je als jeugdbeschermer positioneert in de schoolverzuimketen? Je leert het in deze training.

Training ITB Criem
CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden. De CRIEM-aanpak van de jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren die afkomstig zijn uit een niet-westerse etnische minderheidsgroep waarbij de aansluiting tussen het gezin en de Nederlandse samenleving niet optimaal is. Doel van de aanpak is om integratie te bevorderen.

Training ITB Harde Kern Aanpak
Je komt in de praktijk veel jongeren tegen die regelmatig ernstige delicten plegen. Hoe benader jij deze jongeren? Op welke manier ondersteun jij hen in het leren te stoppen met dit gedrag? In deze training leer je een specifieke begeleidingsaanpak toe te passen door het creëren van een nieuwe context.

INTERCULTUREEL WERKEN

Interculturele communicatie in de praktijk en interculturele sensitiviteit
Veel jeugdzorgwerkers vinden het lastig om de multiculturele doelgroep te bereiken. Naast het leren van vaardigheden in de communicatie is ook de interculturele sensitiviteit belangrijk: je bewust zijn van je eigen vanzelfsprekendheden en daar rekening mee houden.

Jihadistische Radicalisering
Radicalisering ontwikkelt zich steeds verder. Iedereen kan ermee te maken krijgen, in de persoonlijke omgeving of in het werkveld. Weet jij hoe je het beste kunt omgaan met jongeren die geconfronteerd worden met deze denkwijze?


Onze leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden van het Expertisecentrum.

Klik hier voor de klachtenregeling van het Expertisecentrum.