Training afgestemd op uw vraag

 

Onze expertise in het omgaan met gezinnen met complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling delen wij graag met u. Hieronder vindt u ons trainingsaanbod. Heeft u specifieke wensen over vorm of inhoud, of wilt een training die u hier niet terugvindt? Wij horen het graag. In overleg met u zorgen wij voor een passend aanbod.

Aanmelden
Klik op een training voor aanmelden of om uw wensen door te geven. U komt dan op de site van ‘Jeugdzorg leert’, een samenwerkingsverband van een aantal gecertificeerde instellingen. 

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroepsregister voor Jeugdzorgwerkers.
 

Onze trainingen


 

JEUGDBESCHERMING

Training Beroepscode & Introductie Tuchtrecht
Als jeugdzorgwerker leert u de beroepscode en de richtlijnen in uw dagelijkse handelen vorm te geven.

Training Jeugdbescherming
Deze training gaat over uw taken, plichten en bevoegdheden als jeugdbeschermer. Centraal staat de Delta-methode. Aan de orde komen oplossingsgericht werken, veiligheid/risicomanagement, LVB, scheiding en omgang en psychiatrie (ouder-kind).

Training voogdij
De Methode Voogdij gaat over het opbouwen van een stabiele, duurzame opvoedingssituatie, die zo gewoon mogelijk is als nieuw perspectief voor het kind. Als jeugdzorgwerker leert u uw begeleiding hier vanuit de zes leefdomeinen op te richten.


SCHEIDING EN OMGANG

Training Complexe scheidingen
U krijgt handvatten om als jeugdzorgwerker met deze problematiek om te gaan. Speerpunt is het oefenen van praktische (gespreks)vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor psycho-educatie en het juridisch kader.


SEKSUEEL MISBRUIK EN KINDERMISHANDELING

Werken met het vlaggensysteem
Als jeugdzorgwerker leert u  seksueel gedrag van kinderen te duiden en het gesprek erover aan te gaan met kinderen, ouders en andere professionals.

Training Kindermishandeling, module 1: signaleren (1 dagdeel)
U leert als jeugdzorgwerker kindermishandeling beter te signaleren, door verdieping van uw kennis over kindermishandeling en het inzetten van tools.

Training Kindermishandeling, module 2: gespreksvoering (1 dagdeel)
In deze module oefent u uw gespreksvaardigheid met inzet van een acteur. Thema's zijn het bespreekbaar maken van kindermishandeling, veiligheid en doorvragen, confronteren en motiveren.


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Training Begeleiden Leerprocessen
Deze training geeft u als begeleider, bijvoorbeeld als mentor of als stagebegeleider, praktische kennis over didactiek en didactische vaardigheden.


JURIDISCHE TRAININGEN

Training ‘Optreden ter zitting’
In deze training leert u bij de uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel uw standpunt over het belang van het kind adequaat te verwoorden ter zitting bij de kinderrechter.

Training strafrecht JR (inclusief ‘Optreden ter zitting’)
Deze training legt een basis voor uw juridische kennis bij het uitvoeren van een jeugdreclasseringsmaatregel. U leert deze ook toe te passen in de praktijk op de rechtbank.


JEUGDRECLASSERING

Opleiding Jeugdreclassering (juridisch en methodisch) voor gedragsdeskundigen
Als gedragsdeskundige krijgt u kennis over het werkproces van de jeugdreclassering, besluitvormingsprocessen, het landelijk Instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ), het ontstaan van crimineel gedrag bij kinderen en hoe hierin te interveniëren.

Training methode Jeugdreclassering
Aan de hand van praktijkopdrachten leert u als jeugdzorgwerker de landelijk ontwikkelde methode 'De jongere aanspreken' in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Training aanpak schoolverzuim
De training Schoolverzuim biedt u als jeugdzorgwerker handvatten voor een specifieke aanpak van schoolverzuim.

Training LIJ
U leert wat het doel is van het keteninstrument LIJ en welke bijdrage u daaraan levert. U leert ook de opdracht van de jeugdreclassering daarin centraal te stellen en efficiënt met het systeem LIJ te werken.

Training ITB Criem
In deze training leert u als jeugdzorgwerker de CRIEM-aanpak (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) uit te voeren.

Training ITB Harde Kern
In deze training leert u als jeugdzorgwerker de Harde Kern Aanpak uit te voeren, een methodiek gericht op jongeren die regelmatig ernstige delicten plegen.


INTERCULTUREEL WERKEN

Eer of geen eer
Deze training helpt u bij huiselijk geweld in te schatten of de 'eer' van een familie of groep hiermee samenhangt. Ook krijgt u handreikingen voor uw handelen hierin.

Familie- en sociaal netwerkberaad en/of Eigen Kracht Conferentie binnen een multiculturele context
Deze training leert u onder meer om te gaan met de barrières die u kunt ervaren in de communicatie met multiculturele doelgroepen.

Multicultureel Oplossingsgericht werken (OGW): hoe doe je dat?
In deze training leert u uw kennis over en vaardigheden in oplossingsgericht werken aan te scherpen voor een multiculturele doelgroep.

Interculturele communicatie in de praktijk en interculturele sensitiviteit
In deze training leert u barrières in de communicatie met de 'vreemde ander’ te slechten. Naast communicatievaardigheden, leert u zich bewust te zijn van uw eigen vanzelfsprekendheden en hoe daarmee om te gaan in contact met een andere cultuur.

Beschermjassen, als het leven lastig is
in deze training leert u te wisselen tussen uw perspectief en dat van de ‘vreemde ander’. U kunt ingrediënten van Beschermjassen integreren in het oplossingsgericht werken.


 

 

 

 

video-jeugdbescherming-gelderland

 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws
 
 

video hulp jeugdbescherming gelderland hulpverlener jan