Over ons

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Gelderland zoekt nieuwe leden

De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Jeugdbescherming Gelderland. Naast het wettelijk vastgelegde medezeggenschapswerk, het uitbrengen van (gevraagd of ongevraagd) advies over beleidsvoornemens en strategische koers, is de raad ook een proactief, meedenkend en participerend orgaan binnen Jeugdbescherming Gelderland. Dit nadrukkelijk vanuit cliëntperspectief. Immers, het gaat om de kwaliteit van zorg die de cliënten geboden wordt. Dus in de Cliëntenraad gaat het niet alleen om vergaderen, maar ook om meedoen en meebeslissen.

De Cliëntenraad heeft leden die als (voormalig) cliënt betrokken zijn bij Jeugdbescherming Gelderland, zoals ouders, verzorgers, stiefouders of grootouders, en leden die betrokken zijn vanuit hun specifieke deskundigheid of functie. Beide soorten leden nemen deel aan de vergaderingen van de Cliëntenraad en vullen elkaar wederzijds aan.
De Cliëntenraad vergadert 10-11 keer per jaar.
Als basis bij het bespreken van vraagstukken in de jeugdbescherming hanteert de Cliëntenraad de waarden Vertrouwen – Verbinding – Veiligheid. Aanvullende waarden als transparantie vloeien daaruit voort.

Van leden van de Cliëntenraad verwachten wij dat zij:
 • Gemotiveerd zijn voor een inbreng vanuit reflectie en verbetering
 • Het vermogen hebben tot samenwerken
 • Het vermogen hebben tot analyse (wat zijn de hoofdlijnen)
 • Invoelend zijn en betrokken
 • Dat zij een visie hebben op jeugdbescherming

Wij zoeken leden met enige inhoudelijke kennis vanuit:

 • Ervaringsdeskundigheid  (als cliënt: ouder, verzorger, naast familielid)

en / of

 • Professiedeskundigheid  (op het agogisch vlak, maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulpverlening, juridisch vlak, ICT al dan niet samen met webdeskundigheid, op het terrein van repressie zoals politie, justitie, reclassering)
Wij bieden:
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen Jeugdbescherming Gelderland en zo de positie van cliënten te helpen versterken
 • Een positieve en betrokken sfeer in de Cliëntenraad
 • Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering
 • Een passende onkostenvergoeding

Kritische en actieve (ex-)cliënten zijn van harte welkom in de Cliëntenraad. Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar: cliëntenraad@jbgld.nl