Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0

Het Keurmerkinstituut (KMI) heeft op 7 en 12 februari een controle-audit uitgevoerd en geen kritische feiten geconstateerd. We zijn erg blij met dit resultaat. Het is een waardering voor de inspanningen van alle medewerkers die het afgelopen jaar tal van verbeteringen hebben weten te realiseren.

Jeugdbescherming Gelderland heeft in december 2014 het eerste certificaat JB/JR ontvangen en in april 2017 het certificaat JB/JR 2.0. Jaarlijks onderzoekt het KMI of de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van het normenkader.

De auditoren hebben vastgesteld dat de kwaliteit van werken goed is en dat de processen zorgvuldig verlopen. Ze zijn positief over de professionaliteit van de medewerkers. Het kwaliteitsmanagementsysteem werkt aantoonbaar. We hebben onze eigen interne audits goed voor elkaar.

Het KMI constateert op allerlei terreinen een enorme vooruitgang en ziet dat de samenwerking met de ketenpartners steeds meer vorm krijgt. De Cliëntenraad is zeer tevreden over de samenwerking met de organisatie.

Op een aantal punten hebben de auditoren aspecten gezien die niet geheel volgens de norm verlopen, bijvoorbeeld dat er in een dossier geen face tot face contact met de jeugdige is geregistreerd, of dat richtlijnen en instructies voor medewerkers onduidelijk zijn. We blijven natuurlijk op deze en andere punten werken aan verbetering.
Achtergrondinformatie

Jeugdwet en certificering GI

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht geworden. De Jeugdwet bepaalt dat de maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering alleen mogen worden uitgevoerd door instellingen die voldoen aan door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde eisen. De eisen zijn gebaseerd op de kwaliteitsbepalingen in de Jeugdwet en de nieuwste inzichten op het gebied van kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging. Ze zijn vastgelegd in het ‘certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering’. Dit certificatieschema, bekend als ‘het normenkader GI’, is als ministeriële regeling opgenomen onder de Jeugdwet.

De minister heeft het KeurMerkInstituut (KMI) aangewezen als certificerende instelling. Het KMI bepaalt door middel van toetsing aan het normenkader of een organisatie het certificaat JB/JR ontvangt. Als een Gecertificeerde Instelling (GI) niet meer aan de eisen voldoet wordt het certificaat ingetrokken en mag de organisatie geen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering meer uitvoeren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de regiomanager of teamleider van Jeugdbescherming Gelderland in uw regio.

Terug naar overzicht